Uslovi korištenja (“Uslovi”):

Osvježeno: 25.11.2017

Molimo da pročitate ove Uslove korištenja (u daljem: “Uslovi”, “Uslovi pružanja Usluge”) pažljivo prije korištenja web stranica https://yellowpages.ba u vlasništvu Yellow Pages Bosnia (u daljem: “nas”, “mi”, ili “naš”) odnosno Bosanskih Žutih strana.

Pristup i korištenje ove Usluge je uslovljeno vašim prihvatanjem i saglasnošću sa ovim Uslovima. Ovi Uslovi se primjenjuju na sve posjetioce, korisnike i sve ostale koji pristupaju ili koriste ovoj usluzi.

Pristupanjem ili korištenjem ove Usluge prihvatate da ćete se ponašati u skladu sa ovim Uslovima. Ukoliko se ne slažete sa bilo kojim dijelom ovih Uslova ne možete pristupiti ovoj usluzi.

Sadržaj

Naša Usluga vam omogućuje da postavljate materijal i linkove, dijelite i na druge načine činite dostupnim izvjesne informacije, tekst, grafičke prikaze, video ili druge materijale (“Sadržaj”). Odgovorni ste za sadržaj informacija koje dostavljate. Mi ne možemo snositi odgovornost za bilo šta objavljeno uključujući materijale i linkove, kao ni za bilo šta što je implicirano. Odgovornost za sve eventualne i druge štete proistekle iz korištenja oglasa i njihovih sadržaja objavljenih na Yellow Pages Bosnia snosi posjetilac.

Oglasi na Yellow Pages Bosnia objavljuju se po redu kako su zaprimljeni.

Članstvo

Korištenje stranica Yellow Pages Bosnia je besplatno. Da bi izvršio unos, korisnik mora biti registrovani pretplatnik. Pružanje Usluge u pretplati može se raskinuti automatski po zahtjevu bilo koje strane emailom najmanje 24h unaprijed.

Korisnikom Yellow Pages Bosnia može postati svaka osoba koja je punoljetna u mjestu svog prebivališta i koja se pridržava ovih uslova.

Refundiranja nema.

Načela Zajednice

Korisnici naše Usluge moraju u svakom trenutku tretirati sve druge korisnike i sadržaj Yellow Pages Bosnia s dužnim poštovanjem. Ponašanje koje ukazuje na nepoštivanje može rezultirati u trenutnom raskidu Usluge.

Privatnost

Privatnost je zagarantovana svakom posjetiocu. Yellow Pages Bosnia ne daje privatne informacije o posjetiocima na uvid trećim stranama, osim po naredbi nadležnog suda. Informacije i statistike o posjeti sakupljaju se isključivo radi pružanja kvalitetnije Usluge i u skladu s najvišim tehničkim i pravnim standardima.

Linkovi ka drugim web stranicama

Naša Usluga može sadržavati linkove ka web stranicama ili uslugama trećih lica, koje nisu u vlasništvu ili pod kontrolom Yellow Pages Bosnia.

Yellow Pages Bosnia ne kontroliše niti preuzima odgovornost za sadržaj, uslove privatnosti ili djela bilo kojih web stranica ili usluga trećih lica. Takođe prihvatate i slažete se da Yellow Pages Bosnia neće biti odgovorna ili obavezna, direktno ili indirektno, za bilo koje štete ili gubitke proistekle iz ili potraživane u vezi sa korištenjem ili oslanjanjem na bilo koji takav sadržaj, dobra ili usluge dostupne na ili putem takvih web strana ili usluga.

Izmjene Uslova

Zadržavamo u našoj potpunoj diskreciji pravo da bilo kad izvršimo ispravke ili zamjene ovih Uslova. U slučaju da je revizija znatna, nastojaćemo izdati obavijest najmanje 7 dana prije stupanja na snagu bilo kojih novih uslova. Šta čini znatnu izmjenu odredićemo u našoj isključivoj diskreciji.

Raskid Usluge

Zadržavamo pravo da, u slučaju da prekršite ove Uslove, možemo prekinuti ili suspendovati pristup našoj usluzi i to bez odlaganja, prethodne obavijesti ili odgovornosti, iz bilo kog razloga u šta podrazumijevamo i bez ograničenja.

Sve odredbe ovih Uslova na koje po njihovoj prirodi raskid ne bi trebao uticati, će po raskidu ostati i dalje na snazi, uključujući, bez ograničenja, odredbe o vlasništvu, napomene garancija, obeštećenja i ograničenja odgovornosti.

Rješavanje sporova

U slučaju bilo kakvih neslaganja uključujući pravne nesporazume, određuje se nadležnost pravosuđa u Kaliforniji, Sjedinjene Američke Države.

Kontakt

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovim Uslovima, molimo da nas kontaktirate.

Terms of Service (“Terms”):

Last updated: 25 Nov 2017

Please read these Terms of Service (“Terms”, “Terms of Service”) carefully before using the https://yellowpages.ba web pages operated by Yellow Pages Bosnia (“us”, “we”, or “our”).

Your access to and use of the Service is conditioned on your acceptance of and compliance with these Terms. These Terms apply to all visitors, users and others who access or use the Service.

By accessing or using the Service you agree to be bound by these Terms. If you disagree with any part of the terms then you may not access the Service.

Content

Our Service allows you to post, link, store, share and otherwise make available certain information, text, graphics, videos, or other material (“Content”). You are responsible for the content of the information you provide. We can not be held responsible for anything posted, linked to, or implied. Visitor of Yellow Pages Bosnia bears responsibility for all possible and other damages arising from the use of published ads and their contents.

Yellow Pages Bosnia publishes ads in the order they were received.

Membership

Yellow Pages Bosnia web pages can be used free of charge. To submit an entry, a user must be a registered subscriber. The offering of our Service in the subscription can be terminated automatically by either party serving notice via email, at least 24 hours in advance.

Any person who is of legal age in his/her jurisdiction and who abides by this Terms of Service can become a user of Yellow Pages Bosnia.

All sales are final.

Community Guidelines

Users of our Service shall at all times treat all other users of and content found on Yellow Pages Bosnia with the utmost respect. Disrespectful behavior can result in immediate termination of Service.

Privacy

Privacy is guaranteed to every visitor. Yellow Pages Bosnia does not relay private information about visitors to third parties, except when ordered so by a court of law. Visits information and statistics are collected solely for the purpose of improvement of our Service, and in conformation with highest technical and legal standards.

Links To Other Web Sites

Our Service may contain links to third-party websites or services that are not owned or controlled by Yellow Pages Bosnia.

Yellow Pages Bosnia has no control over and assumes no responsibility for, the content, privacy policies, or practices of any third-party websites or services. You further acknowledge and agree that Yellow Pages Bosnia shall not be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with the use of or reliance on any such content, goods or services available on or through any such websites or services.

Changes of Terms

We reserve the right, at our sole discretion, to modify or replace these Terms at any time. If a revision is a material we will try to provide at least 7 days’ notice prior to any new terms taking effect. What constitutes a material change will be determined at our sole discretion.

Termination of Service

We may terminate or suspend access to our Service immediately, without prior notice or liability, for any reason whatsoever, including without limitation if you breach the Terms.

All provisions of the Terms which by their nature should survive termination shall survive termination, including, without limitation, ownership provisions, warranty disclaimers, indemnity and limitations of liability.

Governing Law

In case of any disagreements including legal disputes, laws of California, the United States of America, shall be governing in resolving such situations.

Contact

If you have any questions about these Terms, please do not hesitate to contact us.